Zapytaj o produkt
Polityka prywatności

Polityka prywatności

Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych

Operatorem tej witryny internetowej jest spółka Kemetyl Polska Sp. z o.o., działająca w imieniu Grupy Kemetyl (zwanej dalej „Grupą Kemetyl”)(1).

Niniejsze oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych służy jedyne poinformowaniu użytkownika o sposobie i celu (celach) korzystania z jego danych osobowych zgromadzonych wskutek korzystania przez niego z tej witryny, a także o okresie, przez jaki dane te będą przechowywane i przez kogo. Oświadczenie zawiera ponadto informacje, które muszą być przekazane użytkownikowi zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO).

Każdy podmiot wchodzący w skład Grupy Kemetyl jest administratorem danych osobowych użytkownika, które gromadzi, kiedy użytkownik kontaktuje się z tym podmiotem. Do obowiązków administratora należy ustalenie sposobu przechowywania i wykorzystywania danych osobowych użytkownika.

Administratorem tej witryny jest spółka Kemetyl Polska Sp. z o.o.. Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem tej witryny należy kierować do spółki Kemetyl Polska Sp. z o.o (adres: Aleje Jerozolimskie 146C, 02-305 Warszawa, Polska), telefonicznie pod numer +48 22 822 5390 lub pocztą elektroniczną na adres kemetylpolska@kemetyl.com.

Pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych przez poszczególnej podmioty Grupy Kemetyl należy kierować do podmiotów, których dane podane są na naszej stronie kontaktowej.

Rodzaj informacji o użytkownikach, jakie przechowujemy

Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy następujące kategorie danych osobowych użytkowników korzystających z tej witryny:

 1. Rejestry (logi) serwera

Nasz serwer sieciowy rejestruje tak zwane żądania http, które mogą zawierać adres IP, typ / wersję przeglądarki oraz czas żądania lub dowolny kod błędu. Informacje te są przechowywane w celach zapewnienia bezpieczeństwa i usuwania błędów zgodnie z art. 6(1)(f) RODO, przez 2 miesiące. Informacje przechowywane w plikach rejestrowych nie mogą w łatwy sposób dotyczyć zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. Funkcjonalne pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje funkcjonalne pliki cookies wyłącznie w celu przechowywania wyborów plików cookie, korzystając z pliku cookie o nazwie: user_accepted_cookies.   

 1. Analityczne pliki cookie

Witryna korzysta z Google Analytics w celu ulepszania stron [sic!]. Usługa Google Analytics została wdrożona zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez holenderski organ ochrony danych w sierpniu 2018 r. Oznacza to, że

 1. zawarliśmy z Google umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych;
 2. ostatni oktet adresu IP użytkownika jest zamaskowany;
 3. udostępnianie danych zostało wyłączone;
 4. nie korzystamy z żadnych innych usług Google w połączeniu z plikami cookie Google Analytics.

Nie możemy śledzić poszczególnych użytkowników ani kierować do nich reklam, przez co ryzyko naruszenia prywatności jest bardzo ograniczone lub nie występuje. Dlatego wcześniejsza zgoda nie jest wymagana. Podstawą prawną korzystania z Google Analytics jest art. 6(1)(f) RODO (uzasadniony interes).

Usuwanie / wyłączanie plików cookie. Istnieje możliwość wyłączenia naszych plików cookie i innych technik w przeglądarce. Może to jednak sprawić, że nasza ta witryna może przestać działać optymalnie. Informacje o tym, jak wyłączyć obsługę plików cookie można znaleźć tutaj:

Jak wykorzystujemy szczególnie wrażliwe dane osobowe

Nie gromadzimy wrażliwych danych osobowych.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Użytkownik nie będzie podlegał decyzjom, które będą miały na niego znaczący wpływ, a które byłyby podejmowane wyłącznie w sposób zautomatyzowanym. 

Udostępnianie danych

Nie udostępniamy nikomu danych osobowych użytkowników, chyba że jest to bezwzględnie konieczne zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prywatności. W ramach zwykłej działalności członka możemy korzystać z podmiotów przetwarzających dane osobowe. Podmioty te przetwarzają dane osobowe w imieniu administratora i zawsze będą podlegać ścisłym zasadom poufności i bezpieczeństwa, oprócz obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów dotyczących prywatności.

Bezpieczeństwo danych

Wprowadziliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec przypadkowej utracie, wykorzystaniu lub uzyskaniu dostępu do danych osobowych użytkowników w sposób nieuprawniony, zmianie tych danych lub ich ujawnieniu. Ponadto dostępu do danych osobowych udzielamy tylko tym pracownikom, agentom, kontrahentom i innym osobom trzecim, którym te są potrzebne w związku z działalnością gospodarczą. Przetwarzanie danych osobowych użytkowników przez te podmioty odbywa się zawsze na podstawie naszych dyspozycji i z zastrzeżeniem obowiązku zachowania ich w tajemnicy. Wprowadziliśmy procedury postępowania w przypadku podejrzenia naruszenia bezpieczeństwa danych i powiadomimy użytkownika oraz wszelkie właściwe organy regulacyjne o podejrzeniu naruszenia, jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani.

Prawa dostępu, poprawienia, usunięcia i ograniczenia przetwarzania danych osobowych

W określonych okolicznościach użytkownik ma prawo:

 1. Żądać dostępu do swoich danych osobowych (powszechnie “prawo dostępu do danych”). Składając takie żądanie użytkownik otrzyma kopię swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu oraz może sprawdzić, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 2. Żądać poprawienia swoich danych osobowych znajdujących się w naszym posiadaniu. Umożliwia to poprawienie wszelkich niekompletnych lub niedokładnych danych osobowych.
 3. Żądać usunięcia swoich danych osobowych. W ten sposób użytkownik może zażądać, abyśmy usunęli jego dane osobowe, jeżeli brak jest uzasadnionego powodu do dalszego ich przetwarzania. Użytkownik ma również prawo poprosić nas o usunięcie swoich danych osobowych, jeżeli skorzystał z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania (patrz poniżej).
 4. Sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes (nasz lub osoby trzeciej), a sytuacja użytkownika skłania go do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na tej podstawie. Użytkownik ma również prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingu bezpośredniego.
 5. Żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Użytkownik może zwrócić się do nas z żądaniem zawieszenia przetwarzania jego danych osobowych, na przykład jeżeli chce, abyśmy ustalili ich dokładność lub powód przetwarzania.

Aby przejrzeć, zweryfikować, poprawić lub zażądać usunięcia swoich danych osobowych, sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych osobowych lub zażądać przesłania kopii tych danych innemu podmiotowi, użytkownik powinien skontaktować się ze spółką Kemetyl Polska Sp. z o.o..

Możemy wymagać, aby użytkownik poprawnie potwierdził swoją tożsamość na podstawie ważnego dokumentu tożsamości, zanim będziemy mogli zająć się jego żądaniem.   

(1) W skład Grupy Kemetyl wchodzą: Kemetyl Nederland B.V.; Kemetyl AB; Kemetyl Polska Sp. z o.o.; Kemetyl UK Ltd.; Kemetyl Turkey; jej jednostki zależne lub inne podmioty.

 

Zastrzeżenia prawne

Operatorem tej witryny internetowej jest spółka Kemetyl Polska Sp. z o.o., działająca w imieniu Grupy Kemetyl (zwanej dalej „Grupą Kemetyl”)(1) Grupa Kemetyl nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień co do dokładności lub kompletności treści zamieszczonych w ramach tej witryny bądź treści zamieszczonych w ramach jakiejkolwiek witryny (jakichkolwiek witryn) z nią powiązanej (powiązanych). Każdą decyzję w oparciu o informacje znajdujące się na tej witrynie lub na witrynie (witrynach) z nią „powiązanej”| („powiązanych”) użytkownik podejmuje wyłącznie na własne ryzyko. Grupa Kemetyl nie odpowiada za szkody bezpośrednie, poboczne, wynikowe, pośrednie, ani za zasądzone odszkodowania o charakterze karnym, wynikające z dostępu lub niemożności uzyskania dostępu do tej witryny bądź z korzystania z treści (bądź polegania na treściach) zamieszczonych na tej witrynie lub w ramach jakiejkolwiek witryny (jakichkolwiek witryn) z nią powiązanej (powiązanych).

 Ta witryna oraz materiały, informacje, usługi i produkty na niej zamieszczone, w szczególności tekst, grafika i odsyłacze, są udostępniane „takie, jakie są”, tj. bez jakichkolwiek gwarancji wyraźnych bądź dorozumianych. W najpełniejszym zakresie dozwolonym przez przepisy  właściwego prawa Grupa Kemetyl wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu jakichkolwiek gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w szczególności przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, gwarancji nienaruszania praw, gwarancji braku wirusa komputerowego oraz gwarancji wynikających ze współpracy lub wykonywania zobowiązań umownych. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić sprawne działanie witryny. Grupa Kemetyl nie odpowiada jednak za czasową niedostępność witryny z przyczyn technicznych, na które nie ma wpływu. Grupa Kemetyl nie składa żadnych oświadczeń ani zapewnień w odniesieniu do korzystania z materiałów znajdujących się na witrynie, w zakresie ich kompletności, poprawności, dokładności, odpowiedniości, przydatności, aktualności, rzetelności lub innych cech. Grupa Kemetyl nie będzie zobowiązana do rekompensaty za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, pośrednie, rzeczywiste ani za jakiekolwiek odszkodowania za szkody przypadkowe, odszkodowania represyjne, odszkodowania za szkody wynikowe, nawet jeżeli została wcześniej poinformowana o możliwości wystąpienia takich szkód (odszkodowań), na zasadzie odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za niedbalstwo lub na innej podstawie, jeżeli takie szkody (odszkodowania) wynikają z korzystania lub niemożności korzystania z informacji, usług, produktów i materiałów dostępnych na tej witrynie bądź działania takich usług lub produktów, lub pozostają w związku z takim korzystaniem, niemożnością korzystania lub działaniem. Powyższe ograniczenia obowiązują również w przypadku, gdy zastrzeżony [dla użytkownika] środek ochrony prawnej nie spełni swojego zasadniczego celu.  Ponieważ niektóre systemy prawne nie dopuszczają ograniczania okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej lub wyłączenia bądź ograniczenia odpowiedzialności za szkody wynikowe lub przypadkowe, powyższe ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

Ta witryna oraz materiały oraz informacje na niej zamieszczone, w szczególności tekst, grafika i fotografie, są chronione prawami własności intelektualnej przysługującymi Grupie Kemetyl lub jej licencjodawcom. Prawo do korzystania z tych informacji i materiałów jest ograniczone do dozwolonego użytku [ang. fair use] w drodze powielania za pośrednictwem osobistej przeglądarki internetowej. Inne użycie informacji lub materiałów, o których mowa powyżej, jest zabronione.

„Shell” i „Shell Pecten” są znakami towarowymi spółki Shell Brands International AG. Podstawą korzystania z tych znaków jest umowa licencyjna.

(1) W skład Grupy Kemetyl wchodzą: Kemetyl Nederland B.V.; Kemetyl AB; Kemetyl Polska Sp. z o.o.; Kemetyl UK Ltd.; Kemetyl Turkey; jej jednostki zależne lub inne podmioty.

 

Kemetyl - wszelkie prawa zastrzeżone

realizacja: creativeflow.pl

Kemetyl Polska Sp. z o.o.

al. Jerozolimskie 146,
02-305 Warszawa

(+48) 22 822 5390
kemetylpolska@kemetyl.com